Lấy đường dẫn folder theme trong WordPress

Khi bạn bắt đầu phát triển một theme cho WordPress, việc đầu tiên bạn cần phải biết được cách lấy đường dẫn đến thư mục theme của mình, cũng như đường dẫn đến các file chính của theme như: style.css, functions.php … Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể... more →
Posted in: Hướng dẫn