Lấy đường dẫn folder theme trong WordPress

Khi bạn bắt đầu phát triển một theme cho WordPress, việc đầu tiên bạn cần phải biết được cách lấy đường dẫn đến thư mục theme của mình, cũng như đường dẫn đến các file chính của theme như: style.css, functions.php …

Có nhiều cách khác nhau mà bạn có thể nhúng một tập tin vào trong code của bạn, WordPress đã có sẵn một số các ‘define’ mà bạn có thể sử dụng trong code của bạn để có được đường dẫn đến thư mục wp-content của bạn hoặc thư mục plugin.

WP_CONTENT_DIR // Đường dẫn tuyệt đối đến thư mục wp-content, không có dấu gạch '/' ở cuối
WP_CONTENT_URL // URL đầy đủ đến folder wp-content
WP_PLUGIN_DIR // Đường dẫn tuyệt đối đến thư mục plugins, không có dấu gạch '/' ở cuối
WP_PLUGIN_URL // URL đến thư mục plugins, không có dấu gạch '/' ở cuối

Đây là cách dùng để định nghĩa các thư mục trong them của bạn:

$twentyThirteenTheme = WP_CONTENT_DIR . '/themes/twentythirteen/';
$twentyThirteenThemeStylesheet = WP_CONTENT_URL . '/themes/twentythirteen/style.css';

Và vấn đề xảy ra ở đây là khi bạn thay đổi tên theme của bạn, và WordPress đã cung cấp cho ta một số hàm để khắc phục chuyện đó, nó sẽ tự động trả về cho bạn đường dẫn tuyệt đối / url cho theme hoặc plugins hiện tại:

 1. get_template_directory_uri()
  • Hàm này trả về đường dẫn đến theme hiện tại của bạn (không có dấu ‘/’), nếu bạn đang sử dụng 1 theme con bên trong, thì nó sẽ trả về theme cha mẹ.
  • Bạn có thể dùng để khai báo stylesheet hoặc javascipt cho theme
  • <?php
   function my_scripts_method() {
   	wp_enqueue_script(
   		'custom_script',
   		get_template_directory_uri() . '/js/custom_script.js',
   		array('jquery')
   	);
   }
   add_action('wp_enqueue_scripts', 'my_scripts_method');
   ?>
 2. get_stylesheet_directory_uri()
  • Kết quả trả về cũng tương tự như hàm get_template_directory_uri()
 3. get_stylesheet_uri()
  • Kết quả trả về là đường dẫn đến thẳng file style.css của theme
 4. get_theme_root_uri()
  • Kết quả trả về là đường dẫn đến thư mục wp-content/theme
 5. get_theme_root()
  • Trả về đường dẫn tuyệt đối đến wp-content\theme
 6. get_theme_roots()
  • Trả về list thư mục các theme
 7. get_stylesheet_directory()
  • Trả về đường dẫn tuyệt đối đến thư mục chứ file style.css
 8. get_template_directory()
  • Trả về đường dẫn tuyệt đối đến theme hiện tại, thường thì kết quả tương tự như get_stylesheet_directory()

Thông qua 08 hàm trên, bạn đã có thể dễ dàng và linh hoạt hơn trong việc khai báo các đường dẫn đến các file mình sử dụng cho theme hoặc plugins của mình rồi!

Chúc các bạn cho ra những theme /plugins tuyệt vời!

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest